Disclaimer

De gegevens die wij op onze website gebruiken worden door Vakgarant Lease van derden betrokken. Ondanks dat Vakgarant Lease de uiterste zorg besteedt aan de controle op juistheid van de gegevens die wij op de website gebruiken, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid van informatie waaronder bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – teksten, fotomateriaal, afbeeldingen en prijzen.

 

De informatie op deze website kan op ieder moment door Vakgarant Lease worden gewijzigd. Alle informatie, prijzen, aanbiedingen en afbeeldingen zijn onder nadrukkelijk voorbehoud.

 

M.C. Akerboom - Directeur

 • Gebruik van deze internetsite

  De informatie op deze internetsite doeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

  Vakgarant Lease neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Vakgarant Lease niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto's verstrekt via deze internetsite.

  Vakgarant Lease beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

  Vakgarant Lease kan evenmin garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

  Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 • Internetsites van derden

  Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Vakgarant Lease de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en DealerLeaseCompany wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. Vakgarant Lease controleert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

 • Intellectuele eigendomsrechten

  Vakgarant Lease, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FinancialLease.nl of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 • Online communicatie

  Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Vakgarant Lease te sturen. Vakgarant Lease adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Vakgarant te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

 • Uitsluiting van aansprakelijkheid

  Vakgarant Lease, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer DealerLeaseCompany op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt Vakgarant Lease geen aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Vakgarant Lease of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze internetsite (5) misbruik van de internetsite,(6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

  De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Vakgarant Lease.

 • Toepasselijk recht

  Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 • Wijzigingen

  Vakgarant Lease behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u een vraag over een leasevorm? Wij helpen u graag verder: 088 - 554 38 88

(Op werkdagen bereikbaar tot 17.00 uur)

Weet u al meer over een specifieke auto en uw leasevorm? Bereken uw maandelijks leasebedrag via de calculator.

Bereken leasebedrag